Ochrona Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prószków z siedzibą w 46-060 Prószków przy ul. Opolskiej 11, zwane dalej „nadleśnictwem”.

Inspektorem ochrony danych w nadleśnictwie jest Pan Jarosław Sulewski, e-mail: kancelaria.prawna.js@neostrada.pl.

Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z działalnością nadleśnictwa wynikającą z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Odbiorcą danych osobowych będzie nadleśnictwo, podmioty udzielające wsparcia nadleśnictwu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny w ramach  obowiązujących przepisów prawa. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne.

 

OBIEKT MONITOROWANY

 

Nadleśnictwo Prószków informuje, że:

1.  Administratorem Danych Osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  Nadleśnictwo Prószków z siedzibą w Prószkowie, przy ul. Opolskiej 11, 46-060 Prószków.

2.    Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prószków, zwane dalej „Nadleśnictwem” powołało Inspektora Ochrony Danych, Pana Jarosława Sulewskiego e-mail: kancelaria.prawna.js@neostrada.pl.

3.   Dane osobowe w postaci wizerunku gromadzone przy pomocy monitoringu wizyjnego, kamer interwencyjnych, fotopułapek, aparatów fotograficznych i telefonów komórkowych przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), gdzie przez uzasadniony interes administratora należy rozumieć potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa osób  i mienia oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

4.    Dane z zapisu mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom nadleśnictwa, podmiotom udzielającym wsparcia nadleśnictwu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

5.   Dane osobowe związane z monitoringiem prowadzonym za pośrednictwem kamer interwencyjnych, fotopułapek, aparatów fotograficznych i telefonów komórkowych przechowywane są przez okres do 60 dni, a w uzasadnionych wypadkach do 90 dni. W przypadku monitoringu wizyjnego okres przechowywania wynosi do 7 dni. Jeżeli dane osobowe utrwalone w powyższy sposób będą wykorzystywane jako dowód w prowadzonym postępowaniu, będą przechowywane do czasu zakończenia danego postępowania.

6.  Zainteresowany posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

7.    Przebywanie na terenie monitorowanym jest dobrowolne.