ochrona przeciwpożarowa

Obszar Nadleśnictwa stanowi jeden zwarty kompleks leśny co jest bardzo korzystną cechą pod względem gospodarczym jak i ogólno przyrodniczym ale niekorzystną pod względem pożarowym ze względu na szybkość rozprzestrzeniania się pożaru. Obszary leśne Nadleśnictwa Prószków zaliczono do III kategorii zagrożenia pożarowego (zagrożenie średnie). Największe natężenie występowania pożarów występuje wczesną wiosną, z powodu wypalania traw. Okres bujnego wzrostu roślinności w miesiącach letnich obniża zagrożenie pożarowe ale panujące w tym okresie długotrwałe susze zwiększają niebezpieczeństwo powstania pożaru. Natomiast okres jesienny z uwagi na niższe temperatury i większą wilgotność powietrza jest stosunkowo bezpieczny, jednak nasilona penetracja lasów przez zbieraczy płodów runa leśnego powoduje utrzymywanie się stopnia zagrożenia pożarowego na wysokim poziomie. Straty powstałe w wyniku pożarów są niewymierne. W płomieniach giną liczne gatunki fauny i flory łąkowej i leśnej, następuje zubożenie przyrody.
Ponadto przez tereny leśne nadleśnictwa przebiegają ważne szlaki komunikacyjne – drogi krajowe, wojewódzkie, Autostrada A4 oraz linia kolejowa, co przyczynia się do zwiększenia zagrożenia pożarowego. Problemem jest także bliskie sąsiedztwo wsi oraz łąk i pastwisk, z których część jest wiosną wypalana przez miejscową ludność.
Podstawowym kierunkiem działań w ochronie przeciwpożarowej lasu jest przewidywanie możliwości powstania pożaru czyli prognozowanie zagrożenia pożarowego na dany dzień. W związku z tym obszar Polski został podzielony na 42 strefy prognostyczne składające się z punktów prognostycznych i pomocniczych, stanowiących siatkę meteorologiczną. Prognozę zagrożenia pożarowego wykonuje się każdego roku od marca do października. Codziennie o godz. 9:00 na podstawie pomiaru wilgotności ściółki, powietrza i opadu dobowego wylicza się stopień zagrożenia pożarowego.


System obserwacyjno - alarmowy i interwencyjny Nadleśnictwa Prószków tworzą:
Punkt Alarmowo- Dyspozycyjny (PAD) w biurowcu Nadleśnictwa-  który po odebraniu informacji od Rejonowego PAD w Opolu o obowiązującym w danym dniu stopniu zagrożenia pożarowego lasu i godzin pełnienia dyżuru  przekazuje tę informację do pracowników na dostrzegalniach przeciwpożarowych oraz do pracowników Służby Leśnej pełniących dyżur w danym dniu. Ponadto koordynuje akcją gaśniczą w przypadku powstania pożaru do czasu przybycie Pełnomocnika Nadleśniczego na miejsce pożaru.
sieć stałej obserwacji naziemnej – dwie dostrzegalnie przeciwpożarowe zlokalizowane w leśnictwach: Chrzelice i Kopalina wyposażone w kierunkomierze służące do dokładnego określenia miejsca wydobywającego się dymu. Wraz z dostrzegalnią położoną na terenie Nadleśnictwa Tułowice tworzą wystarczającą sieć obserwacyjną. Ponadto nasze lasy objęte są również obserwacją samolotową, w ramach systemu obserwacji lotniczych RDLP w Katowicach.
sieć łączności alarmowo- dyspozycyjnej- wyposażenie dostrzegalni ppoż., PAD-u, Pełnomocników Nadleśniczego oraz samochodu patrolowo- gaśniczego Straży Leśnej w radiotelefony. Sprawność systemu w terenie podnoszą telefony stacjonarne  w siedzibach leśnictw oraz komórkowe będące w posiadaniu pracowników Służby Leśnej
patrole przeciwpożarowe- prowadzone w czasie trwania codziennego dyżuru przez Straż Leśną wyposażoną w samochód patrolowy.
patrole lotnicze (w ramach systemu obserwacji lotniczych RDLP w Katowicach)- łączność z dromaderem bądź śmigłowcem odbywa się poprzez Rejonowy PAD w Nadleśnictwie Opole.